W&G0 2022

mail: 
biuro(at)poniatowka(dot)pl
tel.: +48 727 918 883

Fundacja Poniatówka Polska 
ul. Władysława Łokietka 20
86-010 Koronowo 

NIP 554 293 31 10
KRS 0000587102 

Rachunek bankowy PKO 
59 1020 1462 0000 7302 0296 9087

Płatności obsługują:

sprawozdania

źródła

dla NGO

zagrodazmiloscido

Wystawa 

drewno

REGULAMIN

Serwis internetowy poniatowka.pl umożliwia Użytkownikom dostęp do oficjalnie publikowanych treści Fundacji Poniatówka Polska.  Za pomocą Serwisu można również dokonać zakupów w sklepie charytatywnym - rękodzieło z papieru i tektury. Korzystanie z serwisu poniatowka.pl oznacza  zaakceptowanie niniejszego regulaminu w całości.

Usługi w serwisie poniatowka.pl są świadczone zgodnie z prawem polskim i z niniejszym regulaminem.

 

1. Definicje

Serwis – serwis internetowy poniatowka.pl.

Regulamin – zespół postanowień, jakie Użytkownik musi zaakceptować w całości w celu korzystania z Serwisu.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu.

Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która za pomocą Serwisu dokonuje zakupu produktów.

Właścicielem Serwisu – jest Fundacja Poniatówka Polska 86-010 Koronowo, ul. Władysława Łokietka 20, KRS 0000587102, biuro@poniatowka.pl.

 

2. Postanowienie Ogólne

Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

3. Bezpieczeństwo

3.1. Bezpieczeństwo Ogólne

W ramach procedur zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom, Użytkownik akceptując Regulamin, w jakimkolwiek związku z korzystaniem z Serwisu, niniejszym zobowiązuje się do:

 • niekierowania, organizowania ani w jakikolwiek inny sposób uczestniczenia w czynach będących czynami nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

 • nie rozprzestrzeniania wirusów i jakiegokolwiek innego szkodliwego oprogramowania;

 • nie zbierania informacji o innych Użytkownikach, w tym przy użyciu specjalnego oprogramowania;

 • nie zamieszczania i nie propagowania treści niezgodnych z prawem;

 • nie testowania działania Serwisu pod kątem bezpieczeństwa lub możliwości autoryzacji dostępu do informacji zawartych w Serwisie;

 • niedokonywania dekompilacji, programowania zwrotnego lub innych prób poznania kodu źródłowego, którego właścicielem jest Właściciel Serwisu;

 • niekopiowania jakichkolwiek elementów Serwisu, w tym w szczególności elementów graficznych, skryptów i innych;

 • niezbierania żadnych danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym w szczególności bazy danych osobowych Użytkowników Serwisu;

 • niewprowadzania żadnego oprogramowania ani niepodejmowania jakichkolwiek czynności mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu;

 • nienamawiania kogokolwiek do naruszenia Regulaminu;

 • niewykorzystywania niezgodnie z prawem, w związku z korzystaniem z Serwisu, jakiegokolwiek wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw wynikających z m.in. prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa znaków towarowych i prawa patentowego i innych obowiązujących przepisów prawa;

 3.2. Bezpieczeństwo dotyczące danych osobowych, rejestracji i dokonywania transakcji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dotyczącego danych osobowych, rejestracji i dokonywania transakcji, Użytkownik, akceptując Regulamin, niniejszym zobowiązuje się do:

 • podawania danych dotyczących własnej osoby zgodnie z rzeczywistością i stanem faktycznym;

 • nieujawniania komukolwiek hasła do swojego lub cudzego konta, lub podejmowania innych czynności mogących prowadzić do udostępnienia osobie trzeciej danych danego konta bez wyraźnej zgody Użytkownika;

 • w razie tworzenia konta dla innego podmiotu, aniżeli dla siebie, do posiadania zgody tego podmiotu zarówno na założenie dla niego konta, jak i również zgodę na przestrzeganie przez ten podmiot postanowień Regulaminu. Zakładając konto dla innego podmiotu, Użytkownik jednocześnie oświadcza, iż posiada takie zgody i jest je w stanie okazać na każde wezwanie Właściciela Serwisu;

 • niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących naruszyć prawa innych Użytkowników Serwisu, jak i pozostałych podmiotów trzecich, w związku z korzystaniem z Serwisu.

 

4. Oświadczenia Użytkownika

Akceptując Regulamin Użytkownik:

 • oświadcza, że jest osobą pełnoletnią lub że posiada zgodę rodziców lub innych prawnych opiekunów na korzystanie z Serwisu i wynikające z tego faktu prawa i konsekwencje;

 • oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 • wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji związanych z kontem i działalnością Użytkownika w Serwisie, jak również newslettera oraz innych treści marketingowych;

 • oświadcza, że podaje prawdziwe dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość tych danych. W przypadku podania nieprawdziwych danych, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika za powiadomieniem Użytkownika.

 

5. Zapytania przez formularz

Serwis umożliwia zapytania poprzez formularz umieszczony na dedykowanej kontaktowi stronie w Serwisie. Wprowadzając dane do formularza, Użytkownik potwierdza zarazem autentyczność wprowadzanych danych.

 

6. Płatności

Płatności należy dokonywać wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie.

Płatności obsługiwane są przez podmioty wskazane w Serwisie.

Wybierając kartę kredytową lub debetową jako sposób uregulowania opłat Użytkownik zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub konta bankowego. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Serwis zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji.

Płatności kartą kredytową lub debetową obsługiwane są przez spółkę PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników i Kupujących, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

 

7. Wysyłka

Wysyłka zamówionych produktów jest potwierdzana każdorazowo elektronicznie na podany adres mailowy. Realizacja wysyłki następuje po dokonaniu płatności za zamówione produkty, po stwierdzeniu wpływu środków na rachunek bankowy Właściciela Serwisu.

Do realizacji wysyłki jest niezbędne podanie danych adresowych Kupującego.

Jeżeli są przeszkody w realizacji wysyłki, Właściciela Serwisu informuje o tym niezwłocznie Kupującego elektronicznie na podany adres mailowy.

 

8. Zwroty

Właściciel Serwisu umożliwia zwroty zamówionych produktów pod warunkiem, że są one nie używane, nie uszkodzone i nadają się do normalnego użytku. Produkty są zwracane na koszt Kupującego. Po stwierdzeniu, że zwrócony produkt jest nie używany, nie uszkodzony i nadaje się do normalnego użytku, Właściciel Serwisu dokonuje zwrotu wartości zwracanych produktów na rachunek Kupującego.

 

9. Reklamacje

Użytkownik posiada prawo reklamowania zakupionych usług lub produktów.  Reklamacja powinna posiadać merytoryczne uzasadnienie.

Reklamacje składa się na adres poczty elektronicznej Właściciela Serwisu.

Reklamację należy zgłosić najpóźniej w terminie dwóch tygodni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacja zgłoszona po tym czasie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez Właściciela Serwisu.

Po rozpatrzeniu odwołania (reklamacji) Użytkownik otrzyma odpowiedź drogą poczty elektronicznej w terminie dwóch tygodni, wraz z uzasadnieniem zajętego stanowiska. Reklamacja rozpatrzona raz, nie będzie rozpatrywana ponownie.

 

10. Ochrona własności intelektualnej i Prawo autorskie

Wszelka treść i forma Serwisu, w tym tekst, fotografie, grafika komputerowa, animacje komputerowe, kod strony, na której znajduje się Serwis i inne elementy, stanowią własność intelektualną co do której Właściciel Serwisu jest uprawniony lub wyłącznie uprawniony do wykorzystywania.

Wszelkie wykorzystanie przez Użytkowników lub Podmioty Trzecie opisanej wyżej treści Serwisu bez wyraźnej zgody podmiotu uprawnionego według przepisów prawa do dysponowania treścią, jest zabronione i może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie Użytkowników lub Podmiotów Trzecich na podstawie przepisów o prawie autorskim, prawie własności intelektualnej, przepisów kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

Informacje i dane osobowe zgromadzone w związku z funkcjonowaniem Serwisu są zarządzane, administrowane i przetwarzane przez Właściciela Serwisu.

 

11. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach rejestracji, oraz usprawnienia i przyspieszenia kontaktu z Użytkownikami Serwisu, jak również w celach wskazanych poniżej, w tym w szczególności:

 • wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą – np. w celach marketingowych. W odniesieniu do osoby małoletniej przesyłanie informacji handlowych w celach marketingowych następuje po wyrażeniu zgody przez jej rodzica lub opiekuna (przedstawiciela ustawowego);

 • zastosowania się przez Właściciela Serwisu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wywiązania się z zobowiązań ciążących na Właścicielu Serwisu, nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

 • utrzymywania i wyświetlania stron internetowych lub komunikowania się przez te strony. Właściciel Serwisu może wykorzystywać w tym celu dane identyfikujące takie, jak numer IP, numery urządzenia oraz inne dane. 

Właściciel Serwisu wykorzystuje powyższe dane w zakresie i na podstawie zgody Użytkownika lub właściwych przepisów prawa w następującym zakresie:

 • w celu realizacji transakcji zakupu;

 • dane transakcyjne takie jak: imię, nazwisko, e-mail, adres pocztowy,  nazwa firmy (jeśli dotyczy), w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie;

 • w celu realizacji obsługi przesyłki;

 • w celach marketingowych;

 • przeniesienia danych do archiwum;

 • audytu lub postępowań wyjaśniających;

 • wdrożenia mechanizmów kontroli biznesowej i zarządczej;

 • badań statystycznych, historycznych lub naukowych;

Dane osobowe są podawane przez Użytkowników dobrowolnie, jak również Użytkownicy wyrażają dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Właściciela Serwisu. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest w Polsce obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Właściciel Serwisu oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych jak również zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) , oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń, oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Ewentualnymi odbiorcami danych mogą być inni Użytkownicy Serwisu, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę.

Użytkownik ma prawo:

 • dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;

 • pełnego i trwałego usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

 • do zobowiązania Właściciela Serwisu do przekazania danych osobowych Użytkownika innemu administratorowi danych osobowych;

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w pełnym lub częściowym zakresie. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Właściciela Serwisu do przetwarzania danych osobowych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Możliwe jest także, że –zgodnie z przepisami prawa – Właściciel Serwisu będzie uprawniony do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu;

 • uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Właściciel Serwisu może żądać doprecyzowania informacji lub czynności, których dotyczy żądanie.

Dane gromadzone są w oparciu o formularz kontaktu na dedykowanej podstronie lub na podstawie formularza transakcyjnego udostępnianego przez operatora płatności.

W przypadku uzyskania przez Właściciela Serwisu informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel Serwisu może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania, oraz treść tych informacji.

 

12. Wymagania Techniczne

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika właściwej przeglądarki internetowej. Działanie Serwisu zostało dostosowane do korzystania przez Użytkownika z jednej z następujących przeglądarek: Chrome 60.x, Firefox 50.x lub nowszej.

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z usług Właściciela Serwisu drogą elektroniczną może nieść ze sobą zwyczajowe zagrożenia związane z korzystaniem z sieci internetowej lub elektronicznej pomimo działań zapobiegających ze strony Właściciela Serwisu, jak np. ryzyko zainstalowania wrogiego oprogramowania (np. wirusy, trojany), czy też ryzyko utraty danych wskutek nagłego spadku napięcia w sieci.

 

13. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory i roszczenia wynikłe na tle korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przed sądem właściwym według siedziby Właściciela Serwisu.

Prawem właściwym dla kwestii wymienionych w Regulaminie jest prawo polskie.

Użytkownicy są zobowiązani do przechowywania swojego hasła w bezpiecznym miejscu. Ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z osobistego konta, a także za wszelkie skutki wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia konta lub hasła lub ich udostępnienia osobom trzecim.

Żadne treści znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty handlowej ani informacji handlowej w rozumieniu przepisów prawa.

Jeżeli jakakolwiek część postanowień Regulaminu stanie się niewykonalna lub sprzeczna z przepisami prawa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Regulamin stanowi całość wewnętrznych postanowień między Właścicielem, a Użytkownikami.

Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się w całości z wszystkimi jego postanowieniami i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w związku z ich treścią i formą i godzi się przestrzegać całości zapisów Regulaminu.

211116

Regulamin serwisów FPP

Regulamin serwisów Fundacji Poniatówka Polska obejmuje zasady korzystania z serwisów internetowych, w tym sklepu charytatywnego. Określa również zasady zamawiania, płatności, wysyłki, zwrotów i reklamacji.